Perinnölliset sairaudet

Yleisesti ottaen abessinialaiset ja somalit ovat terveitä ja pitkäikäisiä kissoja. Rotukissamaailmassa abessinialaisen historia on huomattavan pitkä, joten rotujen terveydestä tiedetään paljon. 

Roduilla esiintyy kaksi tunnettua väistyvästi periytyvää sairautta: kissan vähittäiseen sokeutumiseen johtava etenevä verkkokalvon rappeuma eli PRA sekä kissan menehtymiseen johtava pyruvaattikinaasientsyymin puutos eli PK-anemia. Molempien sairauksien kantajat löydetään nykyään DNA-testillä, ja testausohjelman avulla sairastuvien kissojen syntyminen voidaan estää.

Pitkäjänteisen ja vastuullisen kasvatustyön ansiosta perinnölliset sairaudet ovat abessinialaisilla ja somaleilla nykypäivänä harvinaiseksi luokiteltavia.

kuva: Pia Fjäder

Roduilla tavataan jonkin verran allergioita, hammassairauksia ja astmaa. Moni näistä kuljee linjoissa ja niiden esiintyvyyteen voidaan näin jonkin verran vaikuttaa.

  Terminologiaa

 • Alleeli tarkoittaa saman geenin erilaisia muotoja. Esimerkiksi kissan mustan värin geenillä on kolme eri alleelia: musta, suklaa ja kaneli.

 • Autosomi tarkoittaa kromosomia, joka ei ole sukupuolikromosomi. Kissalla on yhteensä 38 kromosomia, eli 36 autosomia ja sukupuolikromosomit (naaraalla XX ja uroksella XY).

 • Dominoiva eli vallitseva periytyminen tarkoittaa sitä, että yksilö ilmentää dominoivasti periytyvää ominaisuutta ulkomuodossaan eli ilmiasussaan, vaikka se olisi perinyt ominaisuuden vain toiselta vanhemmaltaan (eli on ominaisuuden suhteen eriperintäinen eli heterotsygootti).

 • Geeni on perinnöllisyyden perusyksikkö. Jokaisella geenillä on oma tehtävänsä elimistössä. Yksilö saa geeninsä vanhemmiltaan, ja niiden yhdistelmä määräytyy sillä hetkellä, kun siittiö ja munasolu yhdistyvät. 

 • Genotyyppi tarkoittaa yksilön kaikkia geenejä eli perimää. Suurinta osaa yksilön genotyypistä ei voida nähdä yksilön ilmiasussa.

 • Fenotyyppi eli ilmiasu tarkoittaa niitä ominaisuuksia, jotka voidaan ulospäin nähdä kissasta. Esimerkiksi kissan värillä on aina jokin ilmiasu, jolle on annettu tietty nimi (esim. riistanvärinen).

 • Heterotsygootti eli eriperintäinen tarkoittaa yksilöä, joka on jonkin ominaisuuden suhteen perinyt vanhemmiltaan kaksi erilaista alleelia ominaisuuden aiheuttavasta geenistä. Heterotsygootti periyttää jälkeläisilleen sattumanvaraisesti jommankumman alleeleista. Esimerkiksi kanelia (abessinialaisilla ja somaleilla punainen eli sorrel) väriä perimässään kantava ilmiasultaan riistanvärinen kissa periyttää keskimäärin puolelle jälkeläisistään riistanvärin aiheuttavan geenin, ja toiselle puolelle kanelin värin aiheuttavan geenin. (Abessinialaisilla ja somaleilla esiintyvä ”punainen” ei ole geneettisesti sama punainen kuin esimerkiksi maatiaiskissoilla, mutta vaikka oikea nimitys olisikin kaneli, käytetään väristä nimitystä ”punainen” historiallisista syistä.)

 • Homotsygootti eli samanperintäinen tarkoittaa yksilöä, joka on jonkin ominaisuuden suhteen perinyt vanhemmiltaan kaksi samanlaista alleelia ominaisuuden aiheuttavasta geenistä. Homotsygootti periyttää jälkeläisilleen aina saman alleelin: esimerkiksi homotsygootti riistanvärinen kissa periyttää kaikille jälkeläisilleen riistavärityksen aiheuttavan geenin.

 • Kromosomi on rakenne, jossa geenit fyysisesti sijaitsevat. Kromosomit puolestaan sijaitsevat solujen tumissa. Kromosomit jaotellaan autosomeihin ja sukupuolikromosomeihin. Kromosomit ja niissä esiintyvät geenit sijaitsevat nisäkkäillä aina pareittain siten, että parin toinen kromosomi  on saatu isältä ja toinen emolta.

 • Monogeeninen tarkoittaa ominaisuutta, joka periytyy vain yhden geenin välityksellä (esim. PK-anemia).

 • Polygeeninen tarkoittaa ominaisuutta, jonka ilmenemiseen vaikuttaa useiden geenien yhteisvaikutus (esim. turkin värin intensiteetti).

 • Resessiivinen eli väistyvä periytyminen tarkoittaa, että yksilön on saatava resessiivisesti periytyvä geeni molemmilta vanhemmiltaan, jotta geenin aiheuttama ominaisuus näkyisi yksilön ilmiasussa (esim. PK-anemia, pitkäkarvaisuus).