Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24§

1. Rekisterinpitäjä
Somakiss ry
Y-tunnus 0925039-9
c/o Niina Hakulinen
Ajurinkuja 6
08700 LOHJA
mail. hallitus@somakiss.net

2. Yhteyshenkilö
Niina Salokannel
Metsäsaimaankatu 4 A 10
53950 LAPPEENRANTA
mail. jasenrekisteri@somakiss.net

3. Rekisterin nimi
Somakiss ry jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään jäsenyyden hoitamiseen sekä yhdistysasioista tiedottamiseen. Tietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerätään jäsenen antamia tietoja, joita tarvitaan rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten palvelun tuottamiseen, kuten nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite. Mahdollisesti jäsenyyden laadusta kertovia tietoja, kuten kasvattajajäsen, hallituksen jäsen, jäsen jne.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterinpitäjä rekisteröi rekisteriin ne tiedot, jotka jäseneksi hakeva itse antaa yhdistyksen käytettäväksi.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Somakiss ry ei luovuta rekisterin tietoja muuhun kuin yhdistyksen omaan käyttöön. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tiedot voivat fyysisesti sijaita Somakiss ry:n ulkopuolisten palveluntarjoajien palvelimella.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteritietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain jäsenrekisterin ylläpitäjä ja tarvittaessa yhdistyksen hallituksen jäsenet. 

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tai esittää henkilökohtaisesti ja osoittaa se rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen

Niina Salokannel
Metsäsaimaankatu 4 A 10
53950 LAPPEENRANTA
mail. jasenrekisteri@somakiss.net

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjä korjaa tai poistaa rekisterissä olevan tiedon oma-aloitteisesti, kun se on tarkoituksen kannalta tarpeeton. Rekisteröity voi myös itse vaatia tiedon korjaamista tai poistamista, jolloin rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.